Case study

Seismic image of Venus prospect, case studies

Conoco wilde een exploratieput boren op een zandbank in het zuidelijke gedeelte van de Noordzee; een gebied dat net als bescherm was aangewezen op basis van de Europese Habitatrichtlijn. Dit was de eerste put ooit die in een beschermd gebied op zee zou worden geboord en zowel de oliemaatschappij als de wetgever maakten zich zorgen over mogelijke juridische bezwaren. Het was mogelijk dat de geaccepteerde en onschadelijke praktijk van het lozen van boorgruis zou worden aangevochten. Ook was het niet duidelijk of er een pijpleiding kon worden aangelegd indien er gas zou worden gevonden.

Het negeren van deze bezwaren zou hebben kunnen resulteren in de eis om het boorgruis naar land af te voeren en in een vertraging of zelfs annulering van het project. Het op land verwerken van het boorgruis zou een verplaatsing van de milieubelasting met zich mee hebben gebracht, hebben geleid tot extra kosten en zou mogelijk een precedent hebben geschapen voor toekomstige lozingen van boorgruis op zee. Een eventuele gasvoorraad zou niet beschikbaar komen.

Conoco overlegde met de belangrijkste belanghebbenden en de EnvAid EM3.0 ™ -aanpak werd toegepast om het milieueffectrapport op te stellen. Daarin werd het belangrijkste bezwaar in detail behandeld, zonder het te begraven onder secundaire details; om de vergunningaanvraag beknopt en toegankelijk te houden.

Er werd goedkeuring verleend voor de boring en voor de lozing van het boorgruis boven de zandbank en het project kon zonder vertraging van start gaan. Er werd gas gevonden.

Gerelateerde artikelen

Road in South of EnglandJos Tissen

Routebeschrijving voor bedrijven

Dit artikel is voornamelijk geschreven voor bedrijven die een onzekere toekomst tegemoet gaan onder de huidige milieuwetgeving en met toenemende weerstand uit de samenleving. Het stelt dat de problemen worden veroorzaakt door verschillende vormen van versimpeling, biedt inzicht in de onderliggende problematiek, is een hulpmiddel om milieuproblemen van bedrijven beter te definiëren en bespreekt alternatieve, betere oplossingen.
UKCS oil spill risk analysis 1975-2017, informationJos Tissen
,

Olielozingen in Groot Brittannië (PON1 analyse)

Dit rapport is wellicht de meest uitgebreide analyse van de Britse olielozingsrapportages tot nu toe. De analyse is bedoeld om bij te dragen aan de beoordeling van het lozingsrisico op het Britse continentale plat. Het onderzoek kan ook dienen als risicobeoordeling van de offshore olie- en gasindustrie in het algemeen.
Lily pads and building reflection

Milieuzorg 3.0

Milieuzorg 3.0 combineert de sterke punten van de natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke benaderingen en voegt daar cultuurbesef (CB) aan toe. Dit derde perspectief richt zich op de vraag waarom milieuvraagstukken belangrijk zijn. EM 3.0 ™ vindt emoties en feiten even belangrijk. EM 3.0 ™ richt zich op kwesties.
Segments of 4-quadrant ES

Vier-Kwadranten MER

Een vier-kwadranten MER™ is de EnvAid huisstijl voor het ondernemen van een milieueffectrapportage (MER). Naast het gericht en effectief oplossen van uw milieuvraagstukken, resulteert een vier-kwadranten MER™ ook in een veel positievere presentatie van uw project.
HSE meeting

Opstellen van plan van aanpak

Een effectief milieuzorgsysteem is gebaseerd op effectieve management strategieën; dat wil zeggen op strategieën die in staat zijn om in te spelen op de technische én emotionele aard van milieuvraagstukken, op de vaak tegenstrijdige belangen en die tevens constructieve oplossingen aanleveren.
ISO 14001 sign on treetrunkJos Tissen

Proactieve milieuzorgsystemen

Het formele doel van een milieuzorgsysteem is het reduceren van de milieubelasting van een organisatie, maar het eigenlijke doel is het toevoegen van waarde. Een proactief milieuzorgsysteem moet de meest kosteneffectieve oplossingen aan kunnen leveren voor het voldoen aan milieukwaliteitsnormen, wetgeving en bezwaren van omwonenden.