Case study

Godwin field location, case studies

De oprichting van een nieuwe toezichthoudende instantie op gebied van veiligheid en milieu in Australië leidde tot een achterstand van niet-goedgekeurde of afgewezen vergunningsaanvragen. Feedback gaf aan dat de regulator zwaardere eisen voor de bescherming van het milieu wilde stellen. De nieuwe regelgeving leidde tot problemen bij het coördineren van de planning en het leek erop dat boorinstallaties stilgelegd moesten worden.

Het arbitraire karakter van de afwijzingen en het ontbreken van gedetailleerde richtlijnen betekenden dat de exploitanten niet zeker wisten hoe zij aan de nieuwe wetgeving konden voldoen. Bij nader onderzoek bleek er een kloof te bestaan tussen de verschillende bedrijfsprocedures en die in de vergunningaanvraag niet was overbrugt.
Het niet oplossen van dit probleem zou tot vertragingen in de planning, tot hogere boorkosten, tot inkomstenderving en tot verminderd vertrouwen van de wetgever en aandeelhouders hebben geleid.

Een herstructurering van de milieuvergunningsaanvraag werd voorgesteld, waaronder een ijking van de bedrijfsmethode voor de risicobeoordeling aan de overheidsdefinitie van “zo laag mogelijk”. De nieuwe aanpak werd uitgeprobeerd en leidde gelijk tot goedkeuring door de nieuwe instantie. Het succes werd door interne adviseurs met succes gereproduceerd bij verdere vergunningsaanvragen.

Als gevolg van de interventie konden de boringen op tijd worden gestart, werd het vertrouwen van de regelgevende instantie hersteld en werden interne consultants van Woodside in staat gesteld om aan de nieuwe wettelijke vereisten te voldoen.

Gerelateerde artikelen

Road in South of EnglandJos Tissen

Routebeschrijving voor bedrijven

Dit artikel is voornamelijk geschreven voor bedrijven die een onzekere toekomst tegemoet gaan onder de huidige milieuwetgeving en met toenemende weerstand uit de samenleving. Het stelt dat de problemen worden veroorzaakt door verschillende vormen van versimpeling, biedt inzicht in de onderliggende problematiek, is een hulpmiddel om milieuproblemen van bedrijven beter te definiëren en bespreekt alternatieve, betere oplossingen.
Panda coinJos Tissen

Een visualisatie van het conflict tussen ontwikkeling en milieubescherming

Deze pagina is bedoeld om het conflict tussen ontwikkeling en milieubescherming te visualiseren. Aan de hand van foto collecties wordt aangetoond dat een onvolledige definitie van de natuur en een onvolledig verantwoordelijkheidsbesef uiteindelijk onze voortgang zullen belemmeren.
Boat navigating the riverJos Tissen

Verkenning van milieu verantwoordelijkheid

Dit artikel onderzoekt de betekenis van de term milieuverantwoordelijkheid. Het beschrijft het verschil tussen gezonde verantwoordelijkheid en ongezonde verantwoordelijkheid. Ik meen dat het huidige milieu denken tot onevenredige gevoelens van verantwoordelijkheid en tot verstarring leiden. Verantwoordelijkheid gaat niet alleen over je eigen gedrag, maar ook over je interacties met anderen en over de context van je gedrag. Als we naar dit inzicht handelen, kunnen we onze onderliggende motivaties ontdekken en nieuwe mogelijkheden zien om de situatie op zijn minst een beetje te verbeteren.
Lily pads and building reflection

Milieuzorg 3.0

Milieuzorg 3.0 combineert de sterke punten van de natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke benaderingen en voegt daar cultuurbesef (CB) aan toe. Dit derde perspectief richt zich op de vraag waarom milieuvraagstukken belangrijk zijn. EM 3.0 ™ vindt emoties en feiten even belangrijk. EM 3.0 ™ richt zich op kwesties.
Segments of 4-quadrant ES

Vier-Kwadranten MER

Een vier-kwadranten MER™ is de EnvAid huisstijl voor het ondernemen van een milieueffectrapportage (MER). Naast het gericht en effectief oplossen van uw milieuvraagstukken, resulteert een vier-kwadranten MER™ ook in een veel positievere presentatie van uw project.
HSE meeting

Opstellen van plan van aanpak

Een effectief milieuzorgsysteem is gebaseerd op effectieve management strategieën; dat wil zeggen op strategieën die in staat zijn om in te spelen op de technische én emotionele aard van milieuvraagstukken, op de vaak tegenstrijdige belangen en die tevens constructieve oplossingen aanleveren.
ISO 14001 sign on treetrunkJos Tissen

Proactieve milieuzorgsystemen

Het formele doel van een milieuzorgsysteem is het reduceren van de milieubelasting van een organisatie, maar het eigenlijke doel is het toevoegen van waarde. Een proactief milieuzorgsysteem moet de meest kosteneffectieve oplossingen aan kunnen leveren voor het voldoen aan milieukwaliteitsnormen, wetgeving en bezwaren van omwonenden.